Showing 1–25 of 26 results

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 2 to (EG-1401-2)

64.85 

Ķēžu bloks 10,0 T (YT-58957)

529.52 

Ķēžu bloks ar sviru 9 T (YT-58968)

529.52 

Ķēžu bloks ar sviru 6 T (YT-58967)

370.03 

Ķēžu bloks 5,0 T (YT-58955)

243.11 

LEVER BLOCK 3 T (YT-58966)

190.95 

CHAIN BLOCK 3,0 T (YT-58954)

168.91 

Chain Hoist | lifting height 2.5 m | 2 t. (3484)

143.49 

CHAIN BLOCK 2,0 T (YT-58953)

129.12 

LEVER BLOCK 1,5 T (YT-58964)

123.19 

Chain Hoist | lifting height 2.5 m | 1 t (3483)

110.06 

CHAIN BLOCK 1,0 T (YT-58951)

104.46 

LEVER BLOCK 0,75 T (YT-58962)

102.63 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 3 to (80753)

102.61 

CHAIN BLOCK 1000KG, CHAIN LENGTH 3M (YT-5892)

102.35 

Chain Hoist | Capacity 3 to (SK80753)

92.38 

CHAIN BLOCK 0,5 T (YT-58950)

92.33 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 3 to (EG-1401-3)

76.78 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 2 to (80752)

67.51 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 2 to (SK58952)

65.35 

Chain Hoist | Capacity 2 to (SK80752)

64.68 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 1 to (80751)

53.94 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 1 to (SK58951)

53.56 

Chain Hoist | Lifting Range 3 m | Capacity 1 to (EG-1401-1)

53.48 

Chain Hoist | Capacity 1 to (SK80751)

51.03