GARANTIJA UN SERVISS

12.    Pārdevēja pienākumi
12.1.    Pārdevējs apņemas:
a)    veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
b)    cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.2.    Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

13.    Ražotāja garantija
13.1.    Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.
13.2.    Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.
13.3.    Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.

14.    Preces kvalitāte
14.1.    Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek iesniegti kopā ar Preci.
14.2.    Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
14.3.    Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

15.    Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
15.1.    Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
15.2.    Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt klientu apkalpošanas centros vai pa e-pastu [email protected], atgriežot iespējami neatbilstošo Preci.
15.3.    Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
a)    Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;
b)    jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
c)    jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
15.4.    Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
a)    Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību – trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;
b)    attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;
c)    bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
d)    atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.
15.5.    Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
15.6.    Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties arī pa tālruni +371 22 331 868 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: [email protected]
15.7.    Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas apkalpošanas servisos (kontaktus var atrast šeit). Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.
15.8.    Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.
15.9.    Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un SIM kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu.
15.10.    Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 (trīs) mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.
15.11.    Ja Pircējs (patērētājs) konstatē neatbilstošas kvalitātes Preci un vēlas to atgriezt, Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam Preces atgriešanu, atlīdzinot Pircējam (patērētājam) Preces atgriešanas izdevumus. Ja Pircējs izvēlas Preces atgriešanas veidu, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā atgriešanas veida, kā rezultātā rodas neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus Preču atgriešanas izdevumus.
15.12.    Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta Preces un par 10 kilogramiem smagākas Preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai Līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina, ja Līgums ir slēgts ar patērētāju (fizisku personu). Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja rēķina. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam (patērētājam) Preces atgriešanas izdevumus, kas Pircējam radušies sakarā ar Preces nogādāšanu Pārdevējam, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

Jūsu grozs

UZMANĪBU: Sakarā ar nemitīgi pieaugošo pasūtījumu skaitu, esam spiesti noteikt minimālo pasūtījuma summu 60.00 EUR apmērā!